ทีมงานมีการบริการลูกค้าอย่างครบวงจร หนึ่งในบริการที่สำคัญคือ การจัดทำต้นฉบับ (Content) สำหรับงานนิตยสาร งานเว็บไซต์ และงาน Social media ทั้งในรูปแบบของบทความเชิงวิชาการ บทความโฆษณา บทความรีวิว และบทความประเภทอื่น ลูกค้าสามารถติดต่อทีมงานเพื่อพูดคุยเพิ่มเติม ถึงรูปแบบงานเขียนที่เหมาะสมกับลักษณะงานของลูกค้าได้ทันที

 

 

ระยะเวลาการทำงานปกติ

ใช้เวลา 2 – 5 วัน ภายหลังยืนยันการสั่งงาน และขึ้นกับประเภทของงาน

 

การชำระค่าบริการเพื่อยืนยันการสั่งงาน

แนะนำให้ท่านอ่าน ขั้นตอนการรับบริการและรายละเอียดการบริการด้านล่าง โปรโมชั่น ถาม ตอบ ให้เข้าใจ ยืนยันการสั่งงานโดยการชำระค่าบริการ 100% ก่อนเริ่มงาน

 

ขั้นตอนรับบริการ เขียนงาน Content

  1. ลูกค้าจัดส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ทีมงาน อาทิ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย จุดเด่น คำที่เป็น Keyword ให้ทีมงานทาง E – mail: graphicdd01@gmail.com
  2. ทีมงานศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น จัดคิว ลงมือเขียนและส่งลูกค้าตรวจ ภายใน 2 – 5 วันทำงาน
  3. ลูกค้าเลือกแจ้งปรับแก้ไขได้ 1 ครั้ง
  4. ทีมงานปรับแก้ไข พร้อมส่งต้นฉบับให้ลูกค้า เป็นไฟล์ *.doc
  5. ลิขสิทธิ์ของบทความเชิงวิชาการ บทความทั่วไป บทความอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บทความเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ สถานที่ เป็นของทีมงาน การนำไปใช้กรณีอื่นต้องมีการแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าและอาจมีค่าบทความเพิ่ม